Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/server232281/ftp/ZWIK/content.php on line 4
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.

Zawartość stała

Zawieranie umów

2023-04-19 08:40:40 Maciej Pater

Zasady zawierania umów o dostawę wody i odbiór ścieków.

Dostawa wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o ul. Mickiewicza 3, 77-200 Miastko, a Odbiorcą usług (załacznik do pobrania). Spółka zawiera umowę o dostawę wody i odbiór ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy (załacznik do pobrania). Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Osoby mające prawo do zawarcia umowy:

 • właściciel dla obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dzierżawca oraz najemca pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez właściciela lub współwłaściciela na okres nie krótszy niż 3 lata.
 • zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie. - dotyczy budynków wielolokalowych.
 • osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

 1. pisemny wniosek o zawarcie umowy
 2. dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem identyfikacyjnym PESEL
 3. jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością
  - odpis z księgi wieczystej,
  - wypis z ewidencji gruntów,
  - akt własności sporządzony w formie aktu notarialnego,
  - umowa dzierżawy uprawniająca do władania nieruchomością

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą są ponadto zobowiązane do przedłożenia Dostawcy:

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • pisemne pełnomocnictwo wraz ze wskazaniem osób do reprezentacji o ile nie wynika to z dokumentó wymienionych wyżej

Jeżeli nastąpi zmiana właściciela nieruchomości, należy złożyć podpisany protokól zdawczo - odbiorczy z przekazania nieruchomości (lokalu) zawierający:

 • dane następcy prawnego
 • odczyt stanu wodomierza na dzień przekazania nieruchomości

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i oprowadzania ścieków.