Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/server232281/ftp/ZWIK/content.php on line 4
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.

Zawartość stała

Warunki wykonania przyłączy

2023-04-19 08:33:19 Maciej Pater

Jak zaopatrzyć budynek mieszkalny w wodę i odprowadzać z niego ścieki?

Procedura obowiązująca na terenie gminy Miastko.

  • Wystąpienie do ZWiK w Miastku sp. z o.o. o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (wniosek do pobrania ze strony http://www.zwik.miastko.pl/) lub dostępny w siedzibie Spółki. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową w skali min.1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Spółka określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.
  • We własnym zakresie inwestor opracuje projekt przyłączy wod.- kan. Projekt powinien określać w szczególności: trasę instalacji, średnicę, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu w miejscach charakterystycznych, oznakowanie pośrednich studni rewizyjnych z ich charakterystyką (o ile występują).
  • Projekt należy uzgodnić w ZWiK w Miastku sp. z o.o. oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Bytowie. 
  • Przed przystąpieniem do realizacji przyłączy należy uzyskać zgodę na prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego od Zarzadcy drogi.
  • Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie także przez grunt „obcy” konieczne jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie przyłącza oraz zapewnienia do niej stałego dostępu.
  • Projekt przyłącza w 2 egz. złożyć w siedzibie Spółki celem uzgodnienia; uzgodnienie dokonywane jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania. Uzgodniony projekt stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy przyłącza.
  • Przyłącze po ułożeniu w wykopie i zinwentaryzowaniu przez geodetę przed zasypaniem zgłosić w ZWiK w Miastku sp. z o.o. do odbioru technicznego (termin odbioru ustalić telefonicznie pod numerem +48 59 857 27 95 lub osobiście w siedzibie Spółki ). Warunkiem przystąpienia do odbioru jest podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.
  • Odbiór przyłącza odbywa się w oparciu o uzgodniony projekt i inwentaryzacje geodety. Po pozytywnym odbiorze instalację można zasypać a teren przywrócić do stanu pierwotnego.